nefesler


Zincir kar eylemez bizlere sofi!
Bin can ile bir canana bağlıyız.
Anlayıp bilmişiz emri marufi
Ol bakii adil han’a bağlıyız.

Lamekandan fi mekana gelmişiz;
Her bir sıfat ile mükim olmuşuz.
Noktai sır kafu nunu bilmişiz,
“Küllü men aleyha fan” a bağlıyız.

Seçmedik yarımız ağyarımızdan,
Kimse vakıf değil esrarımızdan.
Dönmedik Mirati ikrarımızdan
Hacı Bektaş Pir Sultana bağlıyız. 

Dünyalıktan halim sorar bazısı
Bizde sim yerine emraz bulunur.
Böyle imiş alnımızın yazısı
Elde santur, keman ya saz bulunur.

Sanma ki Aşıklar beyhude gezer
Eloğlu ariftir adamı sezer.
Harabat ehliyiz bizde sim ü zer
Ne kışın bulunur, ne yaz bulunur.

Mirati kıssadan hıssadır pendim;
Şimdi bir kimseye inanma kendim.
Fikirsizlik benim kendi efendim
Zamanede adam pek az bulunur.VAHDETNAME


Daha Allah ile cihan yok iken
Biz ani var edip ilan eyledik
Hakk'a hiçbir layık mekan yok iken
Hanemize aldık mihman eyledik

Kendisinin ismi henüz yok idi
İsmi söyle dursun cismi yok idi
Hiçbir kıyafeti resmi yok idi
Sekil verip tıpkı insan eyledik

Allah ile burda birleştik
Nokta-i amaya girdik birleştik
Sirr-i Küntü kenzi orda söyleştik
İsmi şerifini Rahman eyledik

Aşikar olunca zat ü sıfatı
Kûn dedik var ettik bu semavati
Birlikte yarattık hep kâinatı
Nam ü nişanını cihan eyledik

Yerleri gökleri yaptık yedi kat
Altı günde tamam oldu kâinat
Yarattık içinde bunca mahlûkat
Erzakını verdik ihsan eyledik

Asilsiz fasılsız yaptık cenneti
Huri gilmanlara verdik ziyneti
Türlü vaidlerle her bir milleti
Sevindirip sad ü handan eyledik

Bir cehennem kazdık gayetle derin
Laf ateşi ile eyledik tezyin
Kildan gayet ince kılıçtan keskin
Üstüne bir köprü mizan eyledik

Gerçi Kün emriyle var oldu cihan
Ars-i Kürsü gezdik durduk bir zaman
Bos kalmasın diye bu kevnü mekân
Ademin halkını ferman eyledik

İrfan olan bilir sırrı müphemi
İzhar etmek için ism-i azami
Çamurdan yoğurduk yaptık âdemi
Ruhumuzdan bir ruh revan eyledik

Âdem ile Havva birlik idiler
Ne güzek bir mekân bulduk dediler
Cennetin içinde buğday yediler
Sürdük bir tarafa puyan eyledik

Âdem ile Havvadan geldi çok insan
Nebiler Veliler oldu mümayan
Yüz bin kerre doldu boşaldı cihan
Nuh Naciyullah'a tufan eyledik

Salihe bir deve eyledik Ihsan
Kayanın içinden çıktı nagehan
Pek çokları buna etmedi iman
Anları hak ile yeksan eyledik

Bir zaman Eshabikefhi uyuttuk
Hazreti Musa’yı Tur'da okuttuk
Siti çulha yaptık bezler dokuttuk
İdris’e biçtirip kaftan eyledik

Süleyman’ı dehre sultan eyledik
Eyyub'a acıdık derman eyledik
Yakup’u ağlattık nalân eyledik
Musa’yı Suayb'a çoban eyledik

Yusuf'u kuyuya attırmış idik
Mısır’da kul diye sattırmış idik
Zeliha'yi ona çattırmış idik
Zellesinden bendi zindan eyledik

Davut peygambere çattırdık udu
Kazadan kurtardık Lût ile Hûd'u
Bak ne hale koyduk nar-i Nemrud'u
İbrahim’e bağ u bostan eyledik

İsmail’e bedel cennetten kurban
Gönderdik sad oldu Halilürrahman
Balığın karnini bir hayli zaman
Yunus peygambere mekân eyledik

Bir mescide soktuk Meryem Anayı
Pedersiz doğurttuk orda İsa’yı
Bir Ağaç içinde Zekeriyya'yi
Biçtirip kanına rızan eyledik

Beytimukaddeste Kudüs şehrinde
Nehri Seria'da Erden nehrinde
Tathir etmek için günün birinde
Yahya’yı 'İsa’yı 'üryan eyledik

Böyle cilvelerle vakit geçirdik
Bu enbiya ile çok is bitirdik
Başka bir Nebiyyizisan getirdik
Anin her nutkunu Kur'an eyledik

Küffarı Kureysi ettik bahane
Mehmet Mustafa geldi cihane
Halkı davet etmek için imane
Murtaza'yi ona ihvan eyledik

Ana kıyas olmaz asla bir nebi
Nebiler sahidir Hakk’ın habibi
Biz ani Nebiyyi-ihsan eyledik

Hak Muhammed Ali ile birleşti
Hep beraber kabekavseyne gittik
O makamda pek çok muhabbet ettik
Leylerelesrayi seyran eyledik

Bu sözleri sanma he insan anlar
Kus dilidir bunu Süleyman anlar
Bu sırrı müphemi arifan anlar
Çünkü cahillerden pinhan eyledik

Hak ile hak idik biz ezeliden
Ta ruz-i Elestte Kalubelide
Mekân-i Hüda'da bezm-i celide
Cemalini gördük iman eyledik

Vahdet alemini bilmeyen insan
İnsan suretinde kaldı bir hayvan
Bizden ayrı değil Hazreti Süphan
Bunu Kur'an ile ayan eyledik

Sözlerimiz bizim pek muhakkaktır
Doğan ölen yapan bozan hep haktır
Her nereye baksan Hakki mutlaktır
Ahval-i vahdeti beyan eyledik

Vahdet sarayına giren için
Hakki hakk-elyakin görenler için
Bu sırrı Harabi bilenler için
Birlik meydanında cevlan eyledik


Harabi


VAHDET: Birlik. Herseyin Tanrıdan bir parça olmasıGece gündüz hata etmektir işimiz,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah,
Muhammed Ali’ye bağlıdır başımız,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.


Hasan Hüseyin sır içinde sır ise,
İmam Zeynel nur içinde nur ise,
Özümüzde kibir benlik var ise,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.


Muhammed Bakır’ın izinden çıkma,
Yükün Cafer’den tut gayriye bakma,
Hatıra değip gönüller yıkma,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.


Benim sevdiceğim Musa-i Kâzım,
İmam Rıza’ya bağlıdır özüm,
Eksiklik noksanlık hep kusur bizim,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.


Muhammed Taki İle varalım şaha,
Ali Naki emeğimizi vermeye zaya,
Ettiğimiz kem işlere bed huya,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.


Hasan Askerinin gülleri bite,
Mehdi gönlümüzün gamını ata,
Ettiğimiz yalan gova gıybete,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.


Şah Hatayi ’m eder Bağdat Basra,
Kaldık zamaneye böyle asra,
Yâ Ali Kerem kânisin kalma kusura,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.

NAD-İ ALİHER SABAH HER SEHER ÖTÜŞÜR KUŞLAR
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK
BÜLBÜLDE GÜL İÇİN FİGANA BAŞLAR
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK

KIBLEMİZDEN KISMETİMİZ VERİLE
VEYSEL KARAN GİTTİ YEMEN ELİNE
ARIYIZ UÇARIZ KUDRET BAĞINA
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK

BİZ ÇEKERİZ İMAMLAR'IN YASINI
İŞİT GERÇEK ERENLERİN SESİNİ
İMAM HASAN İÇTİ AHU TASINI
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK

TALİP OLAN İNC' ELEKTEN ELENDİ
MÜMİN OLAN HAK YOLUNA DOLANDI
ŞAH HÜSEYİN AL KANLARA BOYANDI
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK

İMAM ZEYNEL PARELENDİ BÖLÜNDÜ
OL İMAM BAKIR'A YÜZLER SÜRÜLDÜ
CAFER'İ SADIK'A ERKAN VERİLDİ
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK

GÖNÜL KUŞUN KALP EVİNDE YUVASI
VİRDİMİZE DÜŞTÜ ŞAH'IN AVAZI
KAZIM, MUSA, ALİ RIZA DUASI
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK

ŞAH TAKİ'YLE NAKİ NUR OLDU GİTTİ
HASAN-ÜL ASKERİ ER OLDU GİTTİ
MEHDİ MAĞARADA SIR OLDU GİTTİ
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK

KANBER, SELMAN, FATMA DURDU DUAYA
ŞEHRİBAN SOYUNDU BİNDİ DEVEYE
İSA KAHREYLEDİ ÇIKTI HAVAYA
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK

DÖRT KİTAP YAZILDI DÖRT DİNE DÜŞTÜ
KUR'AN MUHAMMED'İN VİRDİNE DÜŞTÜ
KUL HİMMET PİRİNİN DERDİNE DÜŞTÜ
ALLAH BİR MUHAMMED ALİ DİYEREK


Her işte Allah adını idelim yâd
Kılalım Mustafâ medhini bünyâd
Muhibb-i Murtezâ'yız abd-i evlâd
Bil ey mü'min olasın gamden âzâd
Hüseyn ibn-i Ali sırr-ı Hudâ'dır
Habîb-i nûr-i çeşm-i Mustafâ'dır

Hasen'dir gönlümün tahtında sultan
İmân-ı muktedâ-yi kâmil insan
Hakîkat âleminde cân ü cânan
Bilin kimdir diyrm ey kâmil insan
Hüseyn ibn-i Ali sırr-ı Hudâ'dır
Haîb-i nûr-i çeşm-i Mustefâ'dır

Pederdir Şâh Zeynel'âbidîn'e
Erenler serveri ehl-i yakîne
Gerektir cân ü dilden ehl-i dîne
Kul olmak kanberî'nin kanberine
Hüseyn ibn-i Ali sırr-ı Hudâ'dır
Habîb-i nûr-i çeşm-i Mustafâ'dır

Muhammed Bâkır'e abd olduk ey yâr
Getürdük cân ile ol şâha ikrâr
Cihanda yok bulardan gayri deyyâr
bu medhi söylerim dilimde tekrâr
Hüseyn ibn-i Ali sırr-ı Hudâ'dır
Habîb-i nûr-i çeşm-i Mustafâ'dır

İmâm-ı Ca'fer kân-ı hakîkat
Aın fermânıdır ilm-i şerîat
Ki nutkundan zuhûr etti tarîkat
Hem oldur menba'-i ilm-i hakîkat
Hüseyn ibn-i Ali sırr-ı Hudâ'dır
Habîb-i nûr-i çeşm-i Mustafâ'dır

İmâm-ı Kâzîmî'dir İbn-i Ca'fer
Odur mü'minlere hâdi-i rehber
Okur ins ile cin medhin serâser
Resûl evlâdıdır hem medh-i Hayder
Hüseyn ibn-i Ali sırrı Hudâ'dır
Habîb-i nûr-i çeşm-i Mustefâ'dır

Ali Mûsâ Rızâ'dır Heştüm-i pâk
Anın aşkına seyrân eyler eflâk
Kıl ey mü'min bu yolda cânını hâk
Bilin kimdir bular ey ehl-i idrâk
Hüseyn ibn-i Ali sırr-ı Hudâ'dır
Habîb-i nûr-i çeşm-i Mustafâ'dır

Matla'ı seha sahib-i Cud-u Kerem
İmâm-ı pîşüvâdır her dü âlem
Habîb-i ins ü cin sertâc-ı âdem
Ana bîat kılanlar çekmeye gam
Hüseyn ibn-i Ali sırr-ı Hudâ'dır
Habîb-i nûr-i çeşm-i Mustefâ'dır

Nakî'dir sâhib-i sırr-ı velâyet
Hem oldur Kâşif-i tefsir-i âyet
Velâyet menba'ıdır b3i nihâyet
Hüseyn ibn-i Ali sırr-ı Hudâ'dır
Habîb-i nûr-i çeşm-i Mustefâ'dır

Hasen-i Askerî'dir pîşüvamız
İmâm-ı muktedâdır rehnümâmız
Çerağ-ı âlemi bedr-i düçamız
İmâm-ı din şehid-i Kerbelâ'mız
Hüseyn ibn-i Ali sırr-ı Hudâ'dır
Habîb-i nûr-i çeşm-i Mustefâ'dır

Muhammed Mehdi'dir hak hüccetullah
Yakindir kim zuhûr ede ki ol şah
Bu âlem halkı ola cümle âgâh
Sücûd ide yüzüne mihr ile mâh
Hüseyn ibn-i ALi sırr-ı Hudâ'dır
Habîb-i nûr-i çeşm-i Mustefâ'dır

Gel ey mü'min tevellâ şâha eyle
Teberrâ düşmen-i evlâda eyle
Hudâ Kur'ân içinde dedi bile
Var imdi cân ile bu medhi söyle
Hüseyn ibn-i Ali sırr-ı Hudâ'dır
Habîb-i nûr-i çeşm-i Mustefâ'dır

Yezîd'e sed hezâran lâ'net-i Hak
Hani Mervân ü Şimr-i nahs-i mutlak
Şehîd eylediler evlâdı nâhak
Şehitler serveri sultân-ı ber hak
Hüseyn ibn-i Ali sırr-ı Hudâ'dır
Habibi nûr-i çeşm-i Mustefâ'dır

Keremli hâcedir Şâh-ı velâyet
Niyâz ile temennâ kıl be-gayet
Erişe ey Seher vakt-i hikâyet
kaçan yâd olsa ismi er salevat
Hüseyn ibn-i Ali sırr-ı Hudâ'dır
Habîb-i nûr-i çeşm-i Mustafâ'dır 


Gafil durma şaşkın bir gün ölürsün
Dünya sana bâki değil ne fayda
Ettiğin işlere pişman olursun
Pişmanlığın ele girmez ne fayda

Bir gün seni iletirler evinden
Hak'kın kelâmını kesme dilinden
Kurtulmazsın Azrailin elinden
Türlü türlü yolun olsa ne fayda

Söylersin de sen sözünden şaşmazsın
Helâlini heramından seçmezsin
Kepeğin tükenir su da içmezsin
Hep deryalar senin olsa ne fayda

Teslim Abdal eder, çöksem otursam
Cümle varlığımı ele getürsem
Şu yalan dünyayı zapta getürsem
Hep dünyalar senin olsa ne fayda 


Bir dilek dilerim senden, Hasan Hüseyin aşkına
Canımızı kurban verdik, Hasan Hüseyin aşkına

Hak'ka verdim cümle varım, Dergâhına yüzüm sürdüm
Canımı terceman kıldım, Hasan Hüseyin aşkına

Gerçekler kalbini güder, Nefsini dinleyen murdar
Verdiğin za'ya mı gider, Hasan Hüseyin aşkına

Teslim Abdal eder doyur, Seç özünü baldan ayır
Çıplak giydir bir aç doyur, Hasan Hüseyin aşkına 


Hakk bir varlıkolmuş söylenir adı,

Bin bir ismivardır, birisi Allah.

Ezeli, ebedivardır bünyadı

Kevnü kâinatıyaratan Allah.

Onun sevgilisi Muhammed Ali,

Bir nuru vahittir, ezzel ezeli

Akıllara sığmaz onun Kemali

Vahdeti vücutta bir nurdur Allah.

Binbir ismivardır bilenler için

Hakkı Hakkayakın görenler için

Bu yolu ahkâmısürenler için

Küntü Kenzilminin sahibi Allah

MEDET YA ALİ
 


Zaman degerlidir
sitene ekle

   
Reklam
 
 
Bugün 51829 ziyaretçi (79811 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=